Bijbelstudies
Bijbelstudies met 'vers voor vers' uitleg


Van de Nieuwtestamentische Bijbelboeken zijn de volgende 'vers voor vers' Bijbelstudies beschikbaar:


Van de Oudtestamentische Bijbelboeken zijn de volgende 'vers voor vers' Bijbelstudies beschikbaar:
Lukas:

Het Evangelie naar Lukas is in de eerste plaats een OPENBARING van Jezus Christus als de wonderbare Hogepriester van God, omdat Hij hier wordt geopenbaard als de Zoon des mensen. Wat nu, ook geestelijk gesproken, voor het Hoofd (= Jezus) geldt, geldt ook voor het Lichaam (= de christenen). Het is dus ook het Boek van de christen als een koninklijke priester, die priester kan zijn, omdat Hij, Jezus Christus, de Hogepriester is.
Johannes:

Het Evangelie naar Johannes is in de eerste plaats een openbaring van Jezus Christus als Zoon van God. Dit Evangelie is bij uitstek het Evangelie (= het Goede Nieuws) voor de laatste dagen, de tijd dus waarin wij nu leven, de tijd waarin God Zijn Gemeente, althans voorlopig een deel ervan, reeds hier op aarde, zal vervullen met Zijn VOLMAAKTHEID, namelijk Zijn BRUIDSGEMEENTE.
Het Hooglied:

Het schoonste lied aller liederen, zoals het Hooglied heet in de letterlijke vertaling, laat zich alleen met een heilige verwondering bevatten. En alleen met heilige schroom kunnen en mogen wij de uitleg ervan ter hand nemen. Zo hoog verheven, maar tegelijk ook teer en heilig, is wat ons hier getoond wordt. Voor heel Gods Woord geldt: "Mens, sta stil en aanschouw Gods wonderen!" (zie Job 37:14), bij het Hooglied worden we naar de hoogste top van Gods 'Raadsplan der Eeuwen' gevoerd en past ons alleen nog aanbidding en stille verwondering. Het beschrevene in dit boek heeft dan ook niets van doen met de zinnelijke liefde, maar heeft alles te maken met wat God Zich voorgenomen heeft van voor de grondlegging der wereld, namelijk om een Bruid voor Zijn Zoon te werven en om aldus in de volheid der tijden alles tot ÉÉN te vergaderen in Christus.
Job:

In de laatste dagen van de huidige tijdsbedeling zullen de beproevingen die de getrouwe navolgers van Christus te verduren hebben, als gevolg van het woeden en tekeergaan van de satan, nog groter worden en heviger. Dit vernemen wij op vele plaatsen in het profetisch Woord, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Het zal "een boze tijd" zijn, zegt Amos, wanneer "zij benauwen de rechtvaardige" . En Jezus heeft voorzegd: "Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking". Ook in het boek Job vinden wij een verwijzing naar die zware tijd. Deze toename van de beproevingen komt naar voren in de tweede ontmoeting tussen God en de satan, beschreven in hoofdstuk 2, waarbij aan de laatstgenoemde een nog grotere vrijheid gegeven wordt bij het belagen van Job. Over deze nog zwaardere beproevingen, waaraan vanaf het tweede hoofdstuk het gehele boek Job gewijd is, zal het in deze studie voornamelijk gaan. Job is dan niet langer alleen het type van de ware Gemeente/Kerk, maar meer in het bijzonder een type van de Bruidsgemeente die in de laatste dagen zal worden gevormd door de werkingen van het Woord en van de Heilige Geest. Ons wordt hier, in het boek Job, een blik vergund op het lijden en de strijd die deze Bruidsgemeente van Christus zal hebben te verduren.

U kunt deze en andere studies GRATIS downloaden.

(zie ook onze download pagina)